സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ കോഴ്‌സിലേക്കു പ്രവേശനം നേടാം. ആഴ്ചയിൽ 2-3 മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടാകുക.

കാലാവധി: 2 വർഷം

 

പാഠ്യപദ്ധതി പ്രസ്താവനകള്‍

 1. അനൗപചാരികമായും ഔപചാരികമായും സംഭാഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന്
 2. വാചികവിവരണങ്ങള്‍ ഒഴുക്കോടും ശരിയായ വാക്യഘടനയോടും കൂടി നടത്തുന്നതിന്
 3. ലഘുവിവരണങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നതിന്, പറയുന്നതിന്, എഴുതുന്നതിന്
 4. സദസ്സിനു മുമ്പാകെ പരിചിതമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ലഘുപ്രസംഗങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിന്
 5. കവിതകള്‍, പാട്ടുകള്‍, വായ്ത്താരികള്‍ എന്നിവ ഒറ്റയ്ക്കൂം കൂട്ടായും ഈണത്തില്‍ ചൊല്ലുന്നതിന്, ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, ആസ്വദിക്കുന്നതിന്
 6. കവിതകള്‍, പാട്ടുകള്‍ എന്നിവ വായിച്ച് അവയെക്കുറിച്ച് ലഘു ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുകള്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്, അനുയോജ്യമായ വരികള്‍ പൂരിപ്പിച്ചു ചൊല്ലുന്നതിന്, സമാനമായ കവിതകള്‍ സ്വയം രചിക്കുന്നതിന്
 7. നാടന്‍പാട്ടുകള്‍, കുട്ടിക്കവിതകള്‍ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിന്, രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ റോള്‍പ്ലേ, സ്‌കിറ്റ് എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്
 8. കഥകള്‍ വായിച്ച് ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, ആസ്വദിക്കുന്നതിന്, കുറിപ്പുകള്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്
 9. കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റോള്‍പ്ലേ, സ്‌കിറ്റ് എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്
 10. പരിചിതമായ സന്ദര്‍ഭങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റോള്‍പ്ലേ നടത്തുന്നതിന്, മൂകാഭിനയം നടത്തുന്നതിന്
 11. പരിചിതമായ കഥകള്‍, സംഭവങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് സംഭാഷണങ്ങള്‍ തയാറാക്കി നാടകരൂപത്തില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്
 12. ലഘുനാടകങ്ങള്‍ കണ്ടും വായിച്ചും ആസ്വദിക്കുന്നതിന്, കുറിപ്പുകള്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്
 13. വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ കുറിപ്പുകളാക്കുന്നതിന്
 14. കത്തുകള്‍, അപേക്ഷ എന്നിവ എഴുതുന്നതിന്
 15. ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ വായിച്ച് ഭാഷ, സങ്കേതങ്ങള്‍ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിന്, ഡയറിക്കുറിപ്പുകള്‍ എഴുതുന്നതിന്
 16. നോട്ടീസുകള്‍, ബ്രോഷര്‍ എന്നിവ വായിച്ച് ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, തയാറാക്കുന്നതിന്
 17. പോസ്റ്ററുകള്‍ വായിച്ച് ആശയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്, തയാറാക്കുന്നതിന്
 18. പട്ടികകള്‍ വായിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിന്, എഴുതി തയാറാക്കുന്നതിന്
 19. പത്രവാര്‍ത്തകള്‍ വായിച്ച് ആശയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്, എഴുതി തയാറാക്കുന്നതിന്
 20. കടങ്കഥ, പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിന്, നിര്‍മിക്കുന്നതിന്
 21. പദങ്ങള്‍, വാക്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവിധ ഭാഷാകേളികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന്
 22. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ വ്യവഹാരരൂപങ്ങളില്‍ പതിപ്പുകള്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്
 23. സ്വന്തമായി സര്‍ഗ സൃഷ്ടികള്‍ നടത്തി കൈയെഴുത്തുമാസികാ നിര്‍മാണത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നതിന്
 24. വാര്‍ത്തകള്‍ എഴുതി തയാറാക്കുന്നതിന്, പത്രനിര്‍മാണത്തില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നതിന്
 25. സെമിനാറുകളില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നതിന്
 26. ഭാഷ, ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘു പ്രോജക്ടുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിന്
 27. സംവാദങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നതിന്
 28. മലയാളസിനിമകള്‍, ഡോക്യുമെന്ററികള്‍ എന്നിവ കാണുന്നതിനും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകളിലേര്‍പ്പെടുന്നതിനും ആസ്വാദനക്കുറിപ്പുകള്‍ തയാറാക്കുന്നതിനും
 29. മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങള്‍ കേട്ടും വായിച്ചും ആസ്വദിക്കുന്നതിന്, വിലയിരുത്തുന്നതിന്
 30. സാഹിത്യസമാജത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ആസ്വദിക്കുന്നതിനും
 31. പഠനയാത്രകളിലൂടെ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതിന,് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ വിവിധ രീതികളില്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്
 32. ടെലിവിഷനിലൂടെ മലയാളം പരിപാടികള്‍ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നതിന്, വിലയിരുത്തുന്നതിന്
 33. ദിനാചരണങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളായി വിവിധങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നതിന്